Telefon : 0222 220 17 50
Adres : Cumhuriyet Mah. Kırım Cad. No:1/C ESKİŞEHİR